Klauzula informacyjna dla Klientów Pralni Dywanów Cleanex sc.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cleanex sc. M. Spychalska, W. Ciechanowicz z siedzibą przy ul. Jarockiej 77c/57 w Olsztynie
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia usługi, określonej na formularzu zamówienia:

– zapisania terminu i zakresu usługi,

– gdy zajdzie potrzeba zmiany terminu realizacji/zakresu usługi, potwierdzenia wizyty w Pralni bądź terminu doręczenia/odebrania dywanów

– kontaktu z Klientem związanym z działalnością Pralni

– wykonania samej usługi w Pralni

– kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa lub zlecenie (art. 6 ust. 1 b RODO)

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Realizacja powyższych praw odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego zgłoszenia na adres mailowy: [email protected]
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zlecenia